Do White Hydro Flasks Stain Easily?

Do White Hydro Flasks Stain Easily?